Algemene voorwaarden

Manify: out of offfice

Algemene voorwaarden voor bezoekers MagMedia / Manify evenementen

Artikel 1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing tussen enerzijds MagMedia BV, te deze handelend onder de naam: MANIFY: Out of office, MANIFY: In your office en Manify, hierna te noemen: ‘Manify’, MagMedia BV of ‘de organisatie’, en anderzijds een persoon die een evenement van MagMedia BV (hierna het ‘Evenement’) wenst te bezoeken en hiertoe een toegangsbewijs heeft gekocht (hierna de ‘Bezoeker’) waarop MagMedia BV deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard en Bezoeker door koop van een toegangsbewijs deze voorwaarden expliciet heeft aanvaard.

De onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op toegangsbewijzen verkregen bij derden (bijv. agenten, websites van geautoriseerde partijen e.d.) die daartoe door Manify zijn ingeschakeld dan wel aangewezen. Welke partijen dit zijn wordt door Manify bekend gemaakt op dan wel via haar website www.manify.nl alsmede op www.outofoffice.nl, dan wel via de website van het Evenement. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op zij die een door MagMedia BV opgesteld opdrachtgeverscontract hebben getekend en alle bezoekers die door de opdrachtgever zijn uitgenodigd.

Onder Evenement wordt in deze algemene voorwaarden verstaan alle door Manify georganiseerde borrels, feesten, festivals of andere manifestaties in de ruimste zin des woords.

Onder plaats waar het Evenement wordt gehouden, wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de feitelijke plaats van het evenement evenals alle terreinen, ruimten, velden etc. eromheen, die deel uitmaken van het complex, waar het Evenement plaatsvindt.

Indien er één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Manify en de wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Indien Manify niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Manify in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

 

Artikel 2 Totstandkoming van de overeenkomst/toegangsbewijzen

De overeenkomst inzake het bezoeken van het Evenement tussen Manify en de Bezoeker komt tot stand op het moment dat de Bezoeker een toegangsbewijs voor het Evenement bij Manify dan wel een door Manify ingeschakelde derde partij bestelt/koopt/ontvangt ofwel accepteert te ontvangen van een ieder die een toangsbewijs voor het Evenement bij Manify dan wel een door Manify ingeschakeld derde partij heeft bestelt/bekocht/ontvangen.

Op deze overeenkomst tot koop van een toegangsbewijs alsmede het bezoeken van het Evenement zijn deze algemene voorwaarden alsmede de huisregels welke bekend zijn gemaakt op de website van het betreffende Evenement dan wel op de website van Manify dan wel op de website van de desbetreffende locatie. De overeenkomst inzake het bezoeken van het Evenement tussen Manify en de Bezoeker, kan niet worden ontbonden danwel worden gewijzigd door de Bezoeker.

Manify behoudt zich te allen tijde het recht om bestellingen van toegangsbewijzen te weigeren.

Manify behoudt zich te allen tijde het recht om de Bezoeker toegang te wijgeren, wanneer de Bezoeker niet beschikt over geldige QR code in de CoronaCheck App en een geldig ID-bewijs (paspoort, ID-kaart of rijbewijs).

Een toegangsbewijs kan bestaan uit een door of vanwege Manify verstrekt document of een door of vanwege Manify verstrekte barcode. De barcode is een unieke code.

De toegangsbewijzen zijn en blijven eigendom van Manify. Het toegangsbewijs wordt éénmalig verstrekt en geeft toegang aan één persoon. Het originele toegangsbewijs geeft de Bezoeker recht op bijwonen van het Evenement. Verlies, beschadiging, diefstal of misbruik van het toegangsbewijs komt vanaf het moment dat het toegangsbewijs aan de Bezoeker ter beschikking is gesteld, voor rekening en risico van de Bezoeker.

Alleen aanschaf bij de door Manify ingeschakelde derden of bij Manify garandeert de geldigheid van het toegangsbewijs. De bewijslast dienaangaande rust op de Bezoeker.

Het toegangsbewijs dat bestaat uit een barcode wordt via elektronische communicatie (e-mail) aan de Bezoeker verstrekt. Indien de Bezoeker ervoor heeft gekozen het toegangsbewijs op deze wijze te ontvangen dient de Bezoeker ervoor zorg te dragen dat dit toegangsbewijs via de juiste elektronische communicatie kan worden verstrekt en dat deze op een veilige wijze kan worden verstrekt. Manify kan noch de vertrouwelijkheid van het verstrekte toegangsbewijs noch de ontvangst van het toegangsbewijs garanderen.

Manify behoudt zich het recht voor om een maximum te stellen aan het aantal te bestellen toegangsbewijzen en de Bezoeker is alsdan verplicht om zich aan het door Manify gestelde maximum te houden.

 

Artikel 3 Verbod doorverkoop e.d.

De Bezoeker is gehouden om het toegangsbewijs voor een Evenement voor zichzelf te houden en derhalve niet op enigerlei wijze aan derden door te verkopen, ter verkoop aan te bieden of in het kader van commerciële doeleinden aan te bieden of te verstrekken, op straffe van een direct opeisbare dwangsom van EUR 5000,- per overtreding en EUR 1000,- per dag dat de overtreding voortduurt alsmede afdracht van de verkregen winsten.

Een toegangsbewijs niet direct verkregen van dan wel betaald aan Manify en/of een door haar ingeschakelde derde partij is ongeldig en geeft geen recht tot toegang tot een Evenement.

Manify kan bij de toegangscontrole een Bezoeker de toegang weigeren, indien Manify het vermoeden dan wel de wetenschap heeft dat sprake is van een ongeldig toegangsbewijs. De bewijslast dat wel sprake zou zijn van een geldig toegangsbewijs ligt bij de Bezoeker (bijv. door overlegging van een betaalbewijs aan Manify).

De Bezoeker die zijn toegangsbewijs om niet en niet in het kader van commerciële doeleinden, zoals verwoord onder 1, aan derden ter beschikking stelt, is verplicht om de aan hem als Bezoeker opgelegde verplichtingen zoals verwoord in deze algemene voorwaarden ook op te leggen aan degene aan wie hij het toegangsbewijs ter beschikking stelt en staat er jegens Manify voor in dat deze perso(o)n(en) deze verplichtingen nakomen.

Indien de Bezoeker zijn verplichtingen zoals verwoord in de voorgaande leden van dit artikel niet nakomt en/of daarvoor niet in kan staan, is de Bezoeker een direct opeisbare boete van EUR 5000,- per overtreding aan Manify verschuldigd en EUR 1000,- voor iedere dag dat de overtreding heeft voortgeduurd en voortduurt onverminderd het recht van Manify om van de Bezoeker bovendien nakoming en/of vergoeding van de geleden of nog te lijden schade te vorderen.

 

Artikel 4 Overige verplichtingen van de Bezoeker

De Bezoeker is verplicht zich tijdens het bezoeken van het Evenement te houden aan de Huisregels in Artikel 9

De Bezoeker is verplicht, indien daarom verzocht wordt, mee te werken aan fouillering bij bezoek van het Evenement.

De Bezoeker dient in het bezit te zijn van een geldig en onbeschadigd toegangsbewijs zowel voor aanvang als tijdens het Evenement en zolang hij zich op de plaats waar het Evenement wordt gehouden, bevindt. De Bezoeker is op ieder moment en op ieder verzoek verplicht om aan medewerkers van Manify dan wel medewerkers van door deze ingeschakelde derden, zoals ordepersoneel en beveiligers, zijn toegangsbewijs te tonen.

De Bezoeker is verplicht om op eerste verzoek, zowel tijdens het bezoek van het Evenement als bij bestellen/kopen van het toegangsbewijs, zich te identificeren om Manify onder meer in staat te stellen te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen in het kader van evenementen waaronder de verplichting van het niet verstrekken van alcohol aan personen met een leeftijd jonger dan 18 jaar.

Het is verboden foto-, film- en andere opnameapparatuur mee te nemen naar de plaats waar het Evenement plaatsvindt, op straffe van inbeslagname van genoemde apparatuur voor de duur van het Evenement.

Het is verboden glaswerk, plastic flessen, blik, vuurwerk, (vuur)wapens en/of gevaarlijke voorwerpen, verboden middelen en/of alcoholhoudende dranken mee te brengen naar de plaats waar het Evenement plaatsvindt, op straffe van inbeslagname van deze zaken.

Registratie van het Evenement in welke vorm dan ook, waaronder begrepen fotograferen, filmen en het maken van (andere) geluids- en/of beeldopnamen, is verboden, alsook nadruk van en/of overname uit het programma(boekje), posters en andere drukwerken. Alle zodanige registraties zullen in beslag worden genomen en zonder meer worden vernietigd.

Indien de Bezoeker na het betreden van de plaats waar het Evenement plaatsvindt, deze plaats verlaat, verliest het toegangsbewijs zijn geldigheid.

De Bezoeker is verplicht zich te houden aan de voorschriften en/of aanwijzingen van Manify, door haar ingeschakelde derden, de exploitanten van de plaats waar het Evenement wordt gehouden, het ordepersoneel, de brandweer en ander bevoegden.

Het is de Bezoeker en eenieder verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Manify op en/of rondom het Evenement handelswaren te koop aan te bieden c.q. te verkopen.

Het is de Bezoeker en eenieder verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Manify op en/of rondom het Evenement flyers te verspreiden, posters en/of banners op te hangen of andersoortige promotionele activiteiten te verrichten.

De Bezoeker is verplicht zich te houden aan de regels die gelden voor de openbare orde (bijv. niet wildplassen, geen openbaar dronkenschap, geen agressief gedrag e.d.), bij overtreding hiervan zal Manify de Bezoeker de (verdere) toegang tot het Evenement weigeren, onverminderd het recht van Manify om de hieruit ontstane schade op de Bezoeker te verhalen.

In situaties waar deze algemene voorwaarden niet in voorzien, beslist Manify over mogelijk te nemen maatregelen. De beslissing van Manify hieromtrent is bindend.

 

Artikel 5 Rechten van Manify

Bij overtreding door de Bezoeker van (één of meer van) de bepalingen zoals genoemd in deze algemene voorwaarden is Manify gerechtigd het toegangsbewijs ongeldig te maken of de Bezoeker de (verdere) toegang tot het Evenement te weigeren zonder dat de Bezoeker recht heeft op restitutie van het bedrag dat hij voor het toegangsbewijs (waaronder begrepen servicekosten) aan Manify, al dan niet via een (voor)verkoopadres heeft voldaan. Houders van ongeldig gemaakte toegangsbewijzen hebben geen recht op restitutie of compensatie anderszins.

Manify behoudt zich te allen tijde het recht voor de Bezoeker de (verdere) toegang tot het Evenement te ontzeggen of van de plaats waar het Evenement plaatsvindt te verwijderen indien Manify dit redelijkerwijs nodig acht ter handhaving van de rust en orde tijdens het Evenement.

Indien aannemelijk is dat er sprake is van een vervalsing van het toegangsbewijs is Manify gerechtigd de houder van dit toegangsbewijs de (verdere) toegang tot het Evenement te weigeren, zonder dat de houder van dit valse toegangsbewijs aanspraak kan maken op enige schade die hij hierdoor lijdt.

Door Bezoeker tijdens het Evenement gekochte consumptiebonnen in wat voor een vorm dan ook, kunnen enkel ingeleverd worden tegen op het Evenement aangeboden producten zoals drank en /of etenswaar. De consumptiebonnen geven nimmer recht op restitutie van een bedrag. Op een Evenement door de Bezoeker eenmaal gekochte consumptiebonnen geven derhalve tijdens dan wel na afloop van het Evenement geen recht op vergoeding dan wel teruggave van het aankoopbedrag.

Een aankondiging voor een line-up van artiesten, locatie e.d. is vrijblijvend en kan aan wijzigingen onderhevig zijn. Manify is immer gerechtigd wijzigingen door te voeren, welke nimmer een recht tot schadevergoeding voor de Bezoeker geven. Uiteraard wordt te allen tijde geprobeerd een wijziging door te voeren passen bij het karakter van het Evenement.

De artiest en Manify zijn gerechtigd om van het Evenement beeld- en/of geluidsopname te (laten) maken en deze beelden te gebruiken voor promotiedoeleinden voor zichzelf of ten behoeve van hun partners of sponsors. Bezoekers die in de opnamen voorkomen kunnen geen recht doen gelden op enige vergoeding dan wel op portretrecht.

Manify behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

 

Artikel 6 Overmacht

In geval van overmacht in de ruimste zin des woords, waaronder in dit verband mede begrepen ziekte en/of afzegging van de artiest(en), aanwijzingen van de overheid, stakingen, brand, slechte weersomstandigheden, epidemieën, pandemiën, op last van overheden etc. heeft Manify het recht het Evenement te verschuiven naar een latere datum of het Evenement in zijn geheel te annuleren.

Indien het Evenement als gevolg van of in verband met overmacht door Manify wordt geannuleerd voordat het is aangevangen, zal Manify uitsluitend een Bezoeker in bezit van een origineel betalingsbewijs verkregen van een door Manify erkend verkooppunt voor een toegangsbewijs voor een Evenement een naar eigen inziens redelijke vergoeding proberen te geven, welke nooit meer in waarde kan bedragen dan de prijs welke staat vermeld op zowel het betalingsbewijs als het toegangsbewijs. De Bezoeker is niet gerechtigd Manify hiertoe te verplichten.

Indien het Evenement als gevolg van of in verband met overmacht door Manify wordt verschoven naar een andere datum blijft het toegangsbewijs geldig voor de nieuwe datum waarop het Evenement zal plaatsvinden. Indien dit het geval is, zal dit via de website en sociale kanalen van Manify bekend worden gemaakt. De Bezoeker kan in dat geval geen aanspraak maken op (vervangende) toegang tot een ander evenement dat Manify wordt georganiseerd, zoals genoemd onder artikel 4.

Een beroep op hetgeen in dit artikel staat vermeld dient binnen zeven (7) dagen na de originele datum van het Evenement schriftelijk bij Manify te zijn ingediend (daarbij gevoegd het originele toegangsbewijs en het originele betalingsbewijs).

 

Artikel 7 Aansprakelijkheid Manify

Manify is nimmer aansprakelijk voor schade van de Bezoeker door het bezoeken van het Evenement tenzij er sprake is van opzet dan wel grove schuld van Manify. In dat geval is de aansprakelijkheid van Manify beperkt voor directe schade die de Bezoeker lijdt, waartegen Manify verzekerd is en die door de verzekeraar daadwerkelijk wordt vergoed. Niet voor vergoeding in aanmerking komt:

Gevolgschade;

Immateriële schade;

Schade aan privé bezit, verlies en/of diefstal tijdens het evenement;

Schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van door Manify ingeschakelde derden en hulppersonen van Manify.

Gegronde claims jegens Manify dienen binnen zeven (7) dagen nadat de Bezoeker de schade heeft geleden schriftelijk bij Manify te zijn ingediend (daarbij gevoegd het originele toegangsbewijs en het originele betalingsbewijs) en worden dan zo spoedig mogelijk behandeld.

Het betreden van de plaats waar het Evenement plaatsvindt en het bijwonen van het Evenement, geschiedt door de Bezoeker voor eigen rekening en risico, in die zin dat Manify geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor schade ontstaan door genoemd betreden of bijwonen zoals bijv. gehoor-, gezichts- en andere lichamelijke stoornissen.

Manify zal ernaar streven dat het programma zoveel mogelijk volgens het aangekondigde tijdsschema zal worden uitgevoerd. Manify is echter niet aansprakelijk voor afwijkingen daarin en voor de (eventuele) schade welke daardoor voor de Bezoeker en/of derden mocht ontstaan. Aanvangs- en beëindigingstijden zoals vermeld op toegangsbewijzen zijn onder voorbehoud en kunnen wijzigen / uitlopen. De Bezoeker is gehouden om regelmatig te controleren op de website of sociale kanalen van Manify of de aanvangstijd ongewijzigd is.

Manify is voorts niet aansprakelijk voor de inhoud en de wijze van uitvoeren van het programma van het Evenement, waaronder uitdrukkelijk begrepen de lengte van het programma. Manify is evenmin aansprakelijk voor wijzigingen in het programma van het Evenement.

Manify is ook niet aansprakelijk voor schade van de Bezoeker die is ontstaan door verlies of beschadiging van goederen dan wel van het toegangsbewijs.

 

Artikel 8 Toepasselijk recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Manify partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.

Partijen zullen pas eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

Artikel 9: Huisregels

Tijdens het bezoeken van het Evenement gelden voor alle bezoekers de volgende huisregels:

Bezoekers dienen tenminste 18 jaar oud te zijn. De organisatie kan haar bezoekers altijd (doen) vragen om een geldig legitimatiebewijs te tonen.,

Bezoekers dienen in het bezit te zijn van een geldig toegangsbewijs.

In het kader van de veiligheid kan de organisatie haar bezoekers (doen) fouilleren, (hand)tassen doorzoeken en/of verzoeken een detectiepoort te passeren.

Het meebrengen naar en/of het in bezit hebben van glaswerk, plastic flessen, blik, vuurwerk, drugs, (vuur)wapens en/of andere gevaarlijke voorwerpen of stoffen, dan wel etenswaren, (alcoholhoudende) dranken en/of (huis)dieren op evenementen is niet toegestaan.

Bezoekers van evenementen betreden de evenementenlocatie op eigen risico. De organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei schade, uit welke hoofde dan ook, welke direct of indirect het gevolg is van handelen of nalaten van de organisatie, van personen in dienst van haar, of van andere personen die door of vanwege haar te werk zijn gesteld, of van derden, tijdens het door haar georganiseerde evenement en/of in verband met het verblijf op de evenementenlocatie, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld.

Bezoekers worden geadviseerd oordoppen te dragen.

Bezoekers dienen er verzorgd uit te zien. Het dragen van een voetbalshirt en/of discriminerende en/of anderszins aanstootgevende kleding is niet toegestaan.

Het is alleen toegestaan te roken in de daarvoor aangewezen rookruimten op/in de betreffende evenementenlocatie.

Bedreiging, mishandeling, diefstal, discriminatie, ongewenste intimiteiten en ander hinderlijk en/of aanstootgevend gedrag en/of pogingen daartoe worden door de organisatie niet getolereerd. Indien de bezoeker tijdens zijn bezoek aan het evenement schade veroorzaakt, van welke aard ook, zal de organisatie deze schade op de betreffende bezoeker (doen) verhalen. Bovendien zal de organisatie aangifte kunnen doen van dergelijke gedragingen.

Bij het betreden en verlaten van de evenementenlocatie/evenementen dienen bezoekers geen overlast te veroorzaken voor de omwonenden en nabije leefomgeving.

(Plastic) glazen mogen niet mee naar buiten worden genomen.

Bezoekers zijn gehouden instructies, voorschriften en/of aanwijzingen van de organisatie te allen tijde op te volgen.

 

To receive the General Policy in English or in any other language please contact outofoffice@manify.nl. By selling a ticket to on of Manify’s Events, you are agreeing the General Policy.